Modern Talking.pl - strona g³ówna
Nasze materia³y wideo | Kontakt
Atlantis - Andrea Berg - Schwerelos

Atlantis

Gdy latem 2012 og³aszano koniec wspó³pracy Andrei Berg i Dietera Bohlena, nikt nie przypuszcza³ jakie decyzja ta poci±gnie za sob± konsekwencje. Gdy rozpoczynano planowanie trasy koncertowej promuj±cej album "Atlantis" David Brandes i DJ Bobo pracowali nad nowym materia³em, który mia³ byæ gotowy na drug± po³owê roku 2013. Termin premiery p³yty zbli¿a³ siê jednak nieub³aganie, a Andrea Berg wci±¿ nie by³a do koñca zadowolona z piosenek, jakie dla niej przygotowano. Có¿ wiêc innego pozosta³o, jak zwróciæ siê do sprawdzonego ju¿ Dietera Bohlena z pro¶b± o przygotowanie materia³u na nowy album?

Dieter, mimo i¿ rozpocz±³ w³a¶nie wspó³pracê ze wschodz±c± gwiazd± niemieckich szlagierów Beatrice Egli, ochoczo przysta³ na tê propozycjê. Có¿ mo¿e byæ bowiem bardziej kusz±cego od pierwszego miejsca na listach przebojów? Wiêcej pierwszych miejsc naturalnie! A to akurat w przypadku Andrei Berg sprawa oczywista.

Materia³ przygotowany przez Brandesa i DJ'a Bobo nie trafi³ do kosza - album "Atlantis" przyj±³ formê dwup³ytow±. Dieter Bohlen dostarczy³ 13 nagrañ, do których Andrea Berg napisa³a s³owa i wszystkie one znalaz³y siê na CD1. Reszta piosenek trafi³a na drugi kompakt. Przygotowano kilka dodatkowych edycji albumu, jednak nie znalaz³y siê na nich ¿adne inne premierowe nagrania spod rêki Dietera.

Brzmieniowo album nie odbiega od tego, do czego przyzwyczaili¶my siê na "Schwerelos" i "Abenteuer". W¶ród kompozycji Dietera jest jednak kilka piosenek, którym warto po¶wiêciæ szczególn± uwagê. Mam tu na my¶li przede wszystkim "Bin ich von allen guten Geistern verlassen", która brzmieniowo pasowa³aby na p³yty z muzyk± blisk± "typowemu Bohlenowi". Zwolennicy klimatów znanych z albumów Pietro Lombardiego powinni z kolei przys³uchaæ siê utworowi "Fliegst du immer noch so hoch", który brzmi jak ¿ywcem ¶ci±gniêty z albumu "Pietro Style". Propozycj± dla "klasyków" jest za¶ "Wir können nicht verlieren", którego refren pochodzi z piosenki Nino De Angelo "Laureen".

Atlantis - Sony Music Ariola 88691 91991 2 - 06.09.2013

Ok³adka albumu Andrei Berg "Atlantis"

CD1:

 1. Atlantis lebt 03:39
 2. Das Gefühl 03:31
 3. Davon geht die Welt nicht unter 03:21
 4. Der letzte Tag im Paradies 03:06
 5. Wir können nicht verlieren 03:35
 6. Liebe ist mehr 03:00
 7. Bin ich von allen guten Geistern verlassen 03:52
 8. Ich will nicht länger davon träumen 03:06
 9. Unser bester Moment 02:57
 10. Wirst du mich lieben 03:26
 11. Lass mich einfach weiter träumen 03:24
 12. Fliegst du immer noch so hoch 03:03
 13. Träumer wie wir 04:06

CD2:

 1. Auf zu neuen Abenteuern 03:45
 2. Vergessen und verzeihen 03:18
 3. Himmel auf Erden 03:41
 4. Vorübergehend nicht zu erreichen 03:18
 5. Im nächsten Leben 03:47
 6. Hallo 03:47
 7. Du bist da 02:57
 8. Weil du ein Zauberer bist 03:32
 9. Morgen werd ich gehn 03:43
 10. Dein Licht am Horizont 03:37
 11. Nicht irgendwann 03:12
 12. Ich geh mit dir 03:53

Muzyka: Dieter Bohlen (utwory zaznaczone ja¶niejszym kolorem)
Tekst: Dieter Bohlen (CD1 2, CD1 4), Andrea Berg (ca³e CD1)

P³ytê promuj± trzy single z piosenkami Dietera Bohlena:

 


Atlantis (Premium-Edition) - Sony Music Ariola 88883 76486 2 - 06.09.2013

Ok³adka albumu Andrei Berg "Atlantis (Premium Edition)"

CD1:

 1. Atlantis lebt 03:39
 2. Das Gefühl 03:31
 3. Davon geht die Welt nicht unter 03:21
 4. Der letzte Tag im Paradies 03:06
 5. Wir können nicht verlieren 03:35
 6. Liebe ist mehr 03:00
 7. Bin ich von allen guten Geistern verlassen 03:52
 8. Ich will nicht länger davon träumen 03:06
 9. Unser bester Moment 02:57
 10. Wirst du mich lieben 03:26
 11. Lass mich einfach weiter träumen 03:24
 12. Fliegst du immer noch so hoch 03:03
 13. Träumer wie wir 04:06

CD2:

 1. Auf zu neuen Abenteuern 03:45
 2. Vergessen und verzeihen 03:18
 3. Himmel auf Erden 03:41
 4. Vorübergehend nicht zu erreichen 03:18
 5. Im nächsten Leben 03:47
 6. Hallo 03:47
 7. Du bist da 02:57
 8. Weil du ein Zauberer bist 03:32
 9. Morgen werd ich gehn 03:43
 10. Dein Licht am Horizont 03:37
 11. Nicht irgendwann 03:12
 12. Ich geh mit dir 03:53

DVD:

 1. Heimspiel 2013 "Hinter den Kulissen" 20:00
 2. Making Of Atlantis Photoshooting 10:00

Atlantis (edycja austriacka) - Sony Music Ariola 88883 76499 2 - 06.09.2013

Ok³adka austriackiego wydania albumu Andrei Berg "Atlantis"

CD1:

 1. Atlantis lebt 03:39
 2. Das Gefühl 03:31
 3. Davon geht die Welt nicht unter 03:21
 4. Der letzte Tag im Paradies 03:06
 5. Wir können nicht verlieren 03:35
 6. Liebe ist mehr 03:00
 7. Bin ich von allen guten Geistern verlassen 03:52
 8. Ich will nicht länger davon träumen 03:06
 9. Unser bester Moment 02:57
 10. Wirst du mich lieben 03:26
 11. Lass mich einfach weiter träumen 03:24
 12. Fliegst du immer noch so hoch 03:03
 13. Träumer wie wir 04:06

CD2:

 1. Auf zu neuen Abenteuern 03:45
 2. Vergessen und verzeihen 03:18
 3. Himmel auf Erden 03:41
 4. Vorübergehend nicht zu erreichen 03:18
 5. Im nächsten Leben 03:47
 6. Hallo 03:47
 7. Du bist da 02:57
 8. Weil du ein Zauberer bist 03:32
 9. Morgen werd ich gehn 03:43
 10. Dein Licht am Horizont 03:37
 11. Nicht irgendwann 03:12
 12. Ich geh mit dir 03:53
 13. Flieg mit mir fort (Live 2013) 3:26

Atlantis (Media Markt Exclusiv Edition) - Sony Music Ariola 88883 76491 2 - 06.09.2013

Ok³adka wydania albumu Andrei Berg "Atlantis" z sieci Media Markt

CD1:

 1. Atlantis lebt 03:39
 2. Das Gefühl 03:31
 3. Davon geht die Welt nicht unter 03:21
 4. Der letzte Tag im Paradies 03:06
 5. Wir können nicht verlieren 03:35
 6. Liebe ist mehr 03:00
 7. Bin ich von allen guten Geistern verlassen 03:52
 8. Ich will nicht länger davon träumen 03:06
 9. Unser bester Moment 02:57
 10. Wirst du mich lieben 03:26
 11. Lass mich einfach weiter träumen 03:24
 12. Fliegst du immer noch so hoch 03:03
 13. Träumer wie wir 04:06

CD2:

 1. Auf zu neuen Abenteuern 03:45
 2. Vergessen und verzeihen 03:18
 3. Himmel auf Erden 03:41
 4. Vorübergehend nicht zu erreichen 03:18
 5. Im nächsten Leben 03:47
 6. Hallo 03:47
 7. Du bist da 02:57
 8. Weil du ein Zauberer bist 03:32
 9. Morgen werd ich gehn 03:43
 10. Dein Licht am Horizont 03:37
 11. Nicht irgendwann 03:12
 12. Ich geh mit dir 03:53
 13. Ich schieß dich auf den Mond (Live 2013)

Atlantis (edycja Weltbild) - Sony Music Ariola - 06.09.2013

Ok³adka wydania albumu Andrei Berg "Atlantis" z sieci Weltbild

CD1:

 1. Atlantis lebt 03:39
 2. Das Gefühl 03:31
 3. Davon geht die Welt nicht unter 03:21
 4. Der letzte Tag im Paradies 03:06
 5. Wir können nicht verlieren 03:35
 6. Liebe ist mehr 03:00
 7. Bin ich von allen guten Geistern verlassen 03:52
 8. Ich will nicht länger davon träumen 03:06
 9. Unser bester Moment 02:57
 10. Wirst du mich lieben 03:26
 11. Lass mich einfach weiter träumen 03:24
 12. Fliegst du immer noch so hoch 03:03
 13. Träumer wie wir 04:06

CD2:

 1. Auf zu neuen Abenteuern 03:45
 2. Vergessen und verzeihen 03:18
 3. Himmel auf Erden 03:41
 4. Vorübergehend nicht zu erreichen 03:18
 5. Im nächsten Leben 03:47
 6. Hallo 03:47
 7. Du bist da 02:57
 8. Weil du ein Zauberer bist 03:32
 9. Morgen werd ich gehn 03:43
 10. Dein Licht am Horizont 03:37
 11. Nicht irgendwann 03:12
 12. Ich geh mit dir 03:53
 13. Schenk mir einen Stern (Live 2013)

DVD:

 1. Heimspiel 2013 "Hinter den Kulissen" 20:00
 2. Making Of Atlantis Photoshooting 10:00
+ Plakat-kalendarz

Atlantis (Geschenk-Edition) - Sony Music Ariola 88883764872- 22.11.2013

Atlantis (Geschenk-Edition)

CD1:

 1. Atlantis lebt 03:39
 2. Das Gefühl 03:31
 3. Davon geht die Welt nicht unter 03:21
 4. Der letzte Tag im Paradies 03:06
 5. Wir können nicht verlieren 03:35
 6. Liebe ist mehr 03:00
 7. Bin ich von allen guten Geistern verlassen 03:52
 8. Ich will nicht länger davon träumen 03:06
 9. Unser bester Moment 02:57
 10. Wirst du mich lieben 03:26
 11. Lass mich einfach weiter träumen 03:24
 12. Fliegst du immer noch so hoch 03:03
 13. Träumer wie wir 04:06

CD2:

 1. Auf zu neuen Abenteuern 03:45
 2. Vergessen und verzeihen 03:18
 3. Himmel auf Erden 03:41
 4. Vorübergehend nicht zu erreichen 03:18
 5. Im nächsten Leben 03:47
 6. Hallo 03:47
 7. Du bist da 02:57
 8. Weil du ein Zauberer bist 03:32
 9. Morgen werd ich gehn 03:43
 10. Dein Licht am Horizont 03:37
 11. Nicht irgendwann 03:12
 12. Ich geh mit dir 03:53

CD3:

 1. Engel Müssen Fliegen 3:24
 2. Meilenweit 3:49
 3. Das Kann Kein Zufall Sein - Live 2013 3:50
 4. Ich Schieß Dich Auf Den Mond - Live 2013 4:22
 5. Ich Liebe Das Leben - Live 2013 3:55
 6. Kilimandscharo - Live 2012 3:38
 7. Einmal Himmel Und Zurück - Live 2012 3:55
 8. Flieg Mit Mir Fort - Live 2013 3:26
 9. Du Hast Mich Tausendmal Belogen - Live 2012 4:10
 10. Die Gefühle Haben Schweigepflicht - Live 2012 3:55

DVD1:

 1. Intro (Music) - Live 2013 0:50
 2. Du Hast Mich Tausendmal Belogen - Live 2013 4:38
 3. Endlich Du - Live 2013 4:14
 4. Das Kann Kein Zufall Sein - Live 2013 3:51
 5. Kilimandscharo - Live 2013 3:29
 6. Ich Sterbe Nicht Noch Mal - Live 2013 3:55
 7. Wenn Du Mich Willst (Dann Küss Mich Doch) - Live 2013 3:47
 8. Auch Heute Noch - Live 2013 6:12
 9. Tango Amore - Live 2013 3:59
 10. Auf Zu Neuen Abenteuern - Live 2013 5:31
 11. Ich Schieß Dich Auf Den Mond - Live 2013 4:21
 12. Schenk Mir Einen Stern - Live 2013 4:17
 13. Lebenslänglich - Live 2013 3:43
 14. Die Gefühle Haben Schweigepflicht - Live 2013 3:16
 15. Du Kannst Noch Nicht Mal Richtig Lügen - Live 2013 - Andrea Berg & Florian Silbereisen 3:34
 16. Einmal Himmel Und Zurück - Live 2013 - Andrea Berg & Florian Silbereisen 4:05
 17. Eine Ballerina Tanzt - Live 2013 1:19
 18. Und Wenn Ich Geh - Live 2013 3:31
 19. Piraten Wie Wir - Live 2013 4:18
 20. Flieg Mit Mir Fort - Live 2013 3:38
 21. Ich Liebe Das Leben - Live 2013 4:07
 22. Aber Dich Gibt's Nur Einmal Für Mich - Live 2013 1:53
 23. Über Den Wolken - Live 2013 1:51
 24. Sierra Madre - Live 2013 2:19
 25. Music - Live 2013 2:07
 26. Heimspiel 2013 'Hinter Den Kulissen' 34:33

DVD2:

 1. Andrea hautmah! (Dokument) 45:00

Atlantis (edycja Real) - Sony Music Ariola 88883 76488 2 - 06.09.2015  (Real), 16.01.2015 (inne sieci)

Atlantis + Bonus

CD1:

 1. Atlantis lebt 03:39
 2. Das Gefühl 03:31
 3. Davon geht die Welt nicht unter 03:21
 4. Der letzte Tag im Paradies 03:06
 5. Wir können nicht verlieren 03:35
 6. Liebe ist mehr 03:00
 7. Bin ich von allen guten Geistern verlassen 03:52
 8. Ich will nicht länger davon träumen 03:06
 9. Unser bester Moment 02:57
 10. Wirst du mich lieben 03:26
 11. Lass mich einfach weiter träumen 03:24
 12. Fliegst du immer noch so hoch 03:03
 13. Träumer wie wir 04:06

CD2:

 1. Auf zu neuen Abenteuern 03:45
 2. Vergessen und verzeihen 03:18
 3. Himmel auf Erden 03:41
 4. Vorübergehend nicht zu erreichen 03:18
 5. Im nächsten Leben 03:47
 6. Hallo 03:47
 7. Du bist da 02:57
 8. Weil du ein Zauberer bist 03:32
 9. Morgen werd ich gehn 03:43
 10. Dein Licht am Horizont 03:37
 11. Nicht irgendwann 03:12
 12. Ich geh mit dir 03:53
 13. Auf zu neuen Abenteuern (Live 2013) 3:51

Atlantis (edycja shop24direct) - Sony Music Ariola 88883 76495 2 - 18.07.2014

Atlantis (edycja Shop24Direct)

CD1:

 1. Atlantis lebt 03:39
 2. Das Gefühl 03:31
 3. Davon geht die Welt nicht unter 03:21
 4. Der letzte Tag im Paradies 03:06
 5. Wir können nicht verlieren 03:35
 6. Liebe ist mehr 03:00
 7. Bin ich von allen guten Geistern verlassen 03:52
 8. Ich will nicht länger davon träumen 03:06
 9. Unser bester Moment 02:57
 10. Wirst du mich lieben 03:26
 11. Lass mich einfach weiter träumen 03:24
 12. Fliegst du immer noch so hoch 03:03
 13. Träumer wie wir 04:06

CD2:

 1. Auf zu neuen Abenteuern 03:45
 2. Vergessen und verzeihen 03:18
 3. Himmel auf Erden 03:41
 4. Vorübergehend nicht zu erreichen 03:18
 5. Im nächsten Leben 03:47
 6. Hallo 03:47
 7. Du bist da 02:57
 8. Weil du ein Zauberer bist 03:32
 9. Morgen werd ich gehn 03:43
 10. Dein Licht am Horizont 03:37
 11. Nicht irgendwann 03:12
 12. Ich geh mit dir 03:53

CD3:

 1. Engel Müssen Fliegen 3:26 
 2. Meilenweit 3:49 
 3. Das Kann Kein Zufall Sein [Live 2013] 3:50 
 4. Ich Schieß Dich Auf Den Mond [Live 2013] 4:21 
 5. Ich Liebe Das Leben [Live 2013] 4:01 
 6. Kilimandscharo [Live 2012] 3:37 
 7. Einmal Himmel Und Zurück [Live 2012] 3:55 
 8. Flieg Mit Mir Fort [Live 2013] 3:25 
 9. Du Hast Mich Tausendmal Belogen [Live 2012] 4:05 
 10. Die Gefühle Haben Schweigepflicht [Live 2012] 3:50 
 11. Auch Heute Noch 4:36 
 12. Schenk Mir Einen Stern [Remix 2013] 3:47 
 13. Du Kannst Noch Nicht Mal Richtig Lügen [Hüttenmix] 3:29 
 14. Ich Sterbe Nicht Noch Mal 3:39 
 15. Mein Prinz [Remix 2013] 2:59 
 16. Der Letzte Tag Im Paradies [DJ Mix] 3:37 
 17. Der Letzte Tag Im Paradies [Dance Mix] 3:13 
 18. Der Letzte Tag Im Paradies [Fox Mix] 3:04 
 19. Der Letzte Tag Im Paradies [Dance Mix Extended] 5:27 
 20. Der Letzte Tag Im Paradies [Fox Mix Extended] 3:53
 21. Flieger Aus Papier 3:30

Atlantis (edycja Real - 1CD) - Sony Music Ariola 88843 02765 2 - 02.2014

Atlantis (1CD)

 1. Atlantis lebt 03:39
 2. Das Gefühl 03:31
 3. Davon geht die Welt nicht unter 03:21
 4. Der letzte Tag im Paradies 03:06
 5. Wir können nicht verlieren 03:35
 6. Liebe ist mehr 03:00
 7. Bin ich von allen guten Geistern verlassen 03:52
 8. Ich will nicht länger davon träumen 03:06
 9. Unser bester Moment 02:57
 10. Wirst du mich lieben 03:26
 11. Lass mich einfach weiter träumen 03:24
 12. Fliegst du immer noch so hoch 03:03
 13. Träumer wie wir 04:06

Dzi¶ 22.04.2024
Kalendarium: premiera singla Major T "Dicky Down" (1996)Który z nowych remiksów na albumie "30" jest najlepszy?

Just We Two (Mona Lisa) - New Hit Version
Brother Louie - Bassflow 3.0 Single Mix
Give Me Peace On Earth - New Hit Version
Just Like An Angel - New Hit Version
You're The Lady Of My Heart - New Hit Version
Brother Louie - Bassflow 3.0 Extended Mix
¯aden z nich nie jest dobry
2001 - 2012 ModernTalking.pl
Google